Tok, stupid eller liar?

 eller

How reliable is the Professor?

 Rubriken till denna sida är naturligtvis märklig, men den utgår dels från boken The Incredible Shrinking Son of Man - How reliable is the Gospel Tradition? och dels från följande fyra citat som samtliga finns tillgängliga via webben:


1/Kenneth: "Till skillnad från frågan om Jesu existens där samtliga forskare inom gebitet är överens om att Jesus funnits. (Möjligen finns någon enstaka tok som R Price som hävdar annorlunda, men det är bara relativt okunniga amatörer som tar sådant på allvar. Ungefär så uttrycker sig ju din favorit Bart Ehrman.)"
Kenneth Hermansson i replik till Dagge på Passagen, 14 januari 2007

2/Price "With arguments like this, one is forced to conclude that McDowell is either just plain stupid or a damn liar." Professor Robert M. Price om författarkollegan Josh McDowell (Prices webbartikel)

3/Viklund: "När då sedan forskare som är fullt ut lika kunniga och insatta som vilken annan forskare som helst, och som dessutom har de rätta titlarna och innehar de rätta ämbetena, ändå inte kommer till slutsatsen att det går att bevisa att Jesus har funnits, då är dessa forskare plötsligt ”tokar”."
Roger Viklund i sin webblogg

4/Dagge: "Du glömde att nämna professor Robert M. Price. En del galna kristna anser honom vara en tok, vilket jag anser väl beskriver hur lite som rör sig i deras huvuden."
Dagge i debatt i Aftonbladets nätupplaga, 7 mars 2007


Frågan om trovärdighet

Umeåförfattaren Roger Viklund har vänligheten att i sin webblogg citera mig och låta ett uttalande i en debatt på Passagen illustrera kristna apologeters ovillighet att diskutera sakfrågor. Man får tacka för uppmärksamheten. Jag ska förstås ge en bakgrund till mitt uttalande.

Men jag får väl också ödmjukt böja mig inför webbdebattören Dagges beskrivning av mig som en galen kristen vars formuleringssätt väl beskriver hur lite som rör sig i mitt huvud. Det är ju nämligen min och ingen annans formulering Dagge väljer att kommentera i en debatt i Aftonbladets nätupplaga den 7 mars 2007, en debatt jag själv inte deltog i och upptäckte först i efterhand.


På Roger Viklunds bloggsida frågade jag "Finns det någon enda exeget eller disputerad forskare inom gebitet som delar dina ståndpunkter att Jesus troligen inte funnits, Roger? Finns det någon i Sverige, någon i USA eller någon i annan del av världen?" Som svar gav Viklund namnet Robert M. Price. Det finns således en disputerad forskare inom gebitet som Viklund kan stödja sig emot. (Nåväl, det går säkert att uppdaga några ytterligare, men inte är de många.)

Viklund har naturligtvis helt rätt i sin uppfattning att doktorstitlar inte garanterar kvalitativa forskningsresultat. Jag menar ändå att avsaknaden av disputerade forskare till stöd för en populistisk hypotes är ett observandum. Om denna hypotes förkastas av praktiskt taget alla experter inom området, krävs att dess uppbackare visar fram mycket starka argument för sin sak. (Jag delar förstås inte Viklunds tro att hans argument är starka.)

Dessutom kan man rimligen anta att disputerade forskare har betydligt bättre insikt i vetenskapliga metodfrågor än populistiska skribenter och att de inte lika lätt låter sig hänföras av massmediala applåder eller trampar i pseudovetenskapliga fällor.

Se där några grunder till att frågan om erkända forskares stöd inte är så ovidkommande som man emellanåt låter påskina i frågan om Jesu historiska existens. När det gäller de faktiska argument Roger Viklund hänvisar till planerar vi återkomma på denna webbplats.


Price och debatten

Vem är då denne Robert M. Price, om vilken jag fällde ett så olyckligt parentetiskt uttalande? Han är professor i Theology and Scriptural Studies vid Johnnie Colemon Theological Seminar, medlem av the Jesus Seminar samt ger ut en egen tidskrift The Journal of Higher Criticism. Han ägnar sig inte enbart åt teologi utan även åt att författa skräcklitteratur och beskriver sina båda sidor med dessa ord: "The horror writer and the religion writer are indeed the Jeckyll and Hyde sides of the same fellow."

Bakgrunden till min formulering om Price i den tidigare debatten på Passagen var att Roger Viklund fiskat upp ett uttalande i Washington Post 5 mars 2006 och därav dragit slutsatsen att den amerikanske exegeten Bart Ehrman nu var på väg att ansluta sig till den a-historiska skolan, eller att han åtminstone öppnat för möjligheten att Bibelns Jesus aldrig funnits. "Nu är det den framstående Bart Ehrman som ansluter sig till föreställningen om att Bibelns Jesus kanske inte har funnits." (Passagen 8 mars 2006) Viklunds upptäckt av Ehrmans ändrade inställning i Jesusfrågan snappades givetvis upp av den jämtländske jesusbekämparen Dagge, som för övrigt medverkar på Roger Viklunds webbsida om boken Den Jesus som aldrig funnits.

Under 2006 upprepade Dagge om och om igen myten om Ehrmans ifrågasättande av Jesus som historisk person. Att det var en myt -eller rättare tidningsanka- var ju lätt att konstatera genom att helt enkelt fråga Ehrman själv. Ehrman svarade att han var väldigt förvånad över att hans namn använts som stöd för uppfattningen att Jesus inte existerat. Han påpekade samtidigt att han skrivit en bok i ämnet där han lyfter fram historiska fakta om Jesus (Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium). Dessutom uttalade Ehrman att det finns en och annan sensationsmakare som försöker hävda att Jesus inte funnits. (I know there are sensationalist claims that Jesus never existed, but I don’t know any competent historian or biblical scholar who thinks this. The evidence is simply too overwhelming.)

I en Passagendebatt med Dagge travesterade jag Ehrmans ord och kommenterade den totala enigheten inom forskningen om Jesu historicitet: ”Möjligen finns någon enstaka tok som R Price som hävdar annorlunda, men det är bara relativt okunniga amatörer som tar sådant på allvar.” Mitt uttalande till Dagge, (för övrigt satt inom parentes) fick Roger Viklund (!) att gå i taket. Jag förklaras numera av Viklund vara en oseriös apologet och han låter mig även stå som symbol för ett antal andra kristna apologeter vilka inte heller anses vara villiga att diskutera fakta.

Min omskrivning av Bart Ehrmans uttalande om dem som förnekar Jesu historicitet ska också ses mot bakgrund av Robert Prices eget omdöme om sådana som argumenterar mot honom eller på ett sätt som inte gillas av honom: ”… either just plain stupid or a damn liar.

Det var förstås dumt av mig att omformulera Ehrmans uttalande om Jesusförnekarna, men jag anade ju inte att det hela var så känsligt. Vad jag kan minnas har jag dock inte "tokuttalat" mig om någon annan forskare, oavsett inställning i frågan om Jesu historicitet. Så varför har jag då ett tämligen begränsat förtroende för Robert Price som disputerad forskare inom teologin? Beror det på hans tvivel på Jesus? Knappast! Inte heller enbart på hans idiotstämpling av den kristne författaren McDowell. Nej, det finns fler anledningar att ifrågasätta professor Prices omdöme och möjligen även hans kompetens.

I flera av sina böcker och artiklar gör Price påståenden som är svåra att ta på allvar. Jag kan ge ett antal skäl till att han, mot bakgrund av sina egna ”tokiga" uttalanden, borde avhålla sig från att idiotstämpla andra forskare och författare. I sin bok The Incredible Shrinking Son of Man jämför han Jesus med Superman - Stålmannen (sid 96, 138, 148, 160). Han faller in i mytologins värld och jämför Jesu födelse av en jungfru med Pythagoras och Alexander den stores (sid 67). Han daterar Jesu liv och död till århundradet före Kristus samtidigt som han frejdigt förklarar att NT:s fyra evangelier tillkommit under 200-talet efter Kristus (sid 40). Det finns åtskilligt fler märkliga Priceuttalanden som jag planerar att senare ta upp till granskning. Uttalanden man kan förvänta sig från populister men knappast från disputerade forskare inom det aktuella området.


Så argumenterar Price

Ett enda "tokigt" exempel nöjer jag mig med här. Price avslöjar sin begåvning i textkritik genom en del påståenden på sidan 70 i ovannämnda bok. Han diskuterar här vad Lukasevangeliet tar upp om Jesu födelse av en jungfru: ”There is a stray manuscript (Old Latin manuscript b) that omits Mary’s question in Luke 1:34 ‘How shall this be, since I know not a man?’… Note that without this verse there is nothing in Luke that even implies a supernatural conception or birth… It makes a lot of sense [att förstå denna vers som ett senare tillägg], but the evidence is too meager for us ever to be able to settle this question.

Även om nu Price faktiskt medger att han har ett magert bevismaterial, gör han ändå stor sak av att vers 34 saknas i det angivna manuskriptet. Min undran är om Prices uttalande mot McDowell (se citatet ovan) möjligen ska vändas mot honom själv. Är Price en lögnare eller är han bara "stupid"? För hur ligger det till i frågan om Luk.1:34? Hur "magert bevismaterial" har vi egentligen för att avgöra om versen ifråga är ett senare tillskott eller hör hemma i ursprungstexten? Hur förhåller det sig med Prices argumentation? Är den värdig en professor i Nya Testamentet, eller påminner den mer om en skräckförfattares? Är det Dr Jekyll eller Mr Hyde som argumenterar mot Bibelns Jesus?

Inom textkritikens område skiljer man på begreppen internal och external criticism. Price använder sig här av båda formerna. Hans kritik med avseende på själva textinnehållet går ut på att Luk.1:34 ser ut som en parallell till, eller upprepning av Luk 1:18, där Johannes döparens födelse annonseras inför den tvivlande fadern Zackarias. Marias fråga till ängeln Gabriel skulle alltså vara en upprepning av Zackarias invändning och tvivel. Detta, menar Price, bevisar att hennes ord "Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig" inte kan vara äkta utan är ett senare textinskott. Att Price inte ser hur de båda texterna kontrasterar mot varandra, snarare än utgör avskrifter, må ju förlåtas honom. Han har kanske inte så lätt att tolka texter? (En annan lapsus i Prices argumentation är att ängelns svar i vers 35 ter sig svårförklarligt om Maria inte dessförinnan ställt sin fråga.)

Vad som är svårare att förlåta är Prices textkritik med avseende på tillgängliga textdokument. Han hävdar alltså att mycket talar för att handskriften Old Latin manuscript b är den korrekta, den handskrift som utelämnar Luk.1:34. Här avslöjas nu forskaren som beskriver författarkollegor som ”plain stupid” eller ”damn liar”. Följande punkter* visar vari Prices misstag består och hur ogenomtänkt hans argumentation är:

1. Det enda manuskript Price har att hänvisa till står i motsats till tusentals övriga handskrifter. Inget annat latinskt eller grekiskt manuskript utelämnar Luk.1:34. Inte heller några koptiska eller syriska översättningar från antiken eller den tidiga medeltiden utelämnar avsnittet.

2. Manuskriptet ifråga är från 400-talet, alltså betydligt yngre än de äldsta bevarade handskrifterna, vilka rimligen borde bedömas vara säkrare.

3. Old Latin b är en latinsk översättning och utgör alltså en bearbetning av en nytestamentlig grekisk text.

4. Det finns en enkel och logisk förklaring till att den munk som kopierade och möjligen översatte denna text till latin råkade tappa bort ett kortare avsnitt som innehöll Marias ord. Både vers 34 och 38 i Luk 1 inleds med orden "Maria sade" (grekiska:; latin:dixit autem Maria). Vid avskriften av texten har kopiatorn troligen missat det avsnitt som står mellan de båda "Maria sade" och därvid tappat bort Marias fråga hur hon skulle kunna bli mor utan att ha en man. Kopieringsmisstaget, benämnt haplografi, är inte alls ovanligt. Det som skulle ha skrivits två gånger råkade bara skrivas en gång och därvid föll det mellanliggande avsnittet också bort.

5. Price ger å andra sidan inte en enda tänkbar förklaring till hur det latinska 400-talsmanuskriptet skulle kunna innehålla den ursprungliga Lukastexten, i motsats till de tusentals manuskript som har med Marias ord enl Luk 1:34. Inte ett enda förklaringsförsök till gåtan hur ett isolerat latinskt manusskript kunde innehålla den ursprungliga texten medan samtliga övriga handsskrifter skulle vara felaktiga!

6. De latinska manuskript som verkar stå närmast Old Latin b, Latin ff2 och Latin q innehåller ett antal liknande avskriftsfel som Latin b i övrigt, men har till skillnad från detta med hela vers 34.

7. Utöver samtliga övriga NT-manuskript på grekiska, latin, koptiska, syriska som innehåller Marias ord, finns ett antal kyrkofäder som citerade och kommenterade Luk.1:34 i ett tidigare skede. Detta faktum är i sig ett starkt bevis för att Marias fråga till ängeln verkligen tillhör originaltexten.

*Uppgifterna här har jag till stor del hämtat från Daniel B. Wallace, föreståndare för The Center of the Study of New Testament manuscripts.


Price's kloka rekommendation

Professorn som bedömer författarkollegor som either just plain stupid eller damn liars förväntas ju ha rejäla kunskaper i ämnen han behandlar i sina böcker och samtidigt vara ärlig mot sina läsare. Om så inte är fallet kanske han själv rättvist faller in under mindre smickrande omdömen? Jag tycker egentligen inte att man bör kalla professor Robert M. Price ”either just plain stupid” eller ”a damn liar” och jag ber om ursäkt att jag kallade honom "tok". Jag skulle nog däremot ge honom rådet att ta några lektioner i nytestamentlig textkritik, t ex hos exegetikprofessorn Bart Ehrman. (Jag föreslår Ehrman eftersom denne inte är kristen och knappast kan misstänkas ha intresse att manipulera texter till förmån för klassisk kristen tro. Dessutom är jag själv oense med honom på en rad av de punkter han tar upp i sin omtalade bok Misquoting Jesus.)

Om nu Roger Viklund vill ta mig i örat, och Dagge dessutom räkna mig till "galna kristna" vilkas argumentation "väl beskriver hur lite som rör sig i deras huvuden", kanske de båda även borde kommentera professor Prices terminologi? Den Price som rimligen borde ha lite högre kunskaper än mig inom detta område, eftersom han gör anspråk på en professorstitel i Teologi och Nya Testamentets studier. Dit har jag ännu inte hunnit.


På en punkt har jag emellertid funnit Robert Price göra ett klokt uttalande. Han rekommenderar nämligen sina läsare att också läsa den nyutkomna The Jesus Legend: a case for the historic reliability of the synoptic Jesus tradition av Paul Rhodes Eddy och Gregory A. Boyd (Baker Academic, aug 2007), en bok som på ett utmärkt sätt tillbakavisar påståendena att Jesus skulle vara en uppdiktad mytfigur. Jag instämmer i Prices rekommendation av boken.

Mer om varför Jesusförnekarna tagit miste > Jesustro.se

Kenneth Hermansson